Saltar al contenido

Subvencions

Ajudes existents per a la rehabilitació de vivendes

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes per a la rehabilitació d’edificis de vivendes i també per a vivendes individuals

Es poden atorgar préstecs preferencials i subvencions. Les subvencions sempre són un tant per cent del pressupost protegible (quantitat que l’Administració reconeix com a tal, i sobre el qual s’efectuen els càlculs del tant per cent de subvenció)

Tipus d’obres que poden acollir-se als programes d’ajudes

En edificis:

– Patologies estructurals, deficiències constructives o situacions de risc

– Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques

– Instal·lacions comunitàries: aigua, llum, gas i sanejament

– Sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica: millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, instal·lació d’energies alternatives

 

En interiors de vivendes:

– Adequació d’instal·lacions d’aigua, llum, gas i sanejament

– Obres per facilitar la mobilitat interior de la vivenda

– Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic

Requisits necessaris per a accedir a les ajudes de rehabilitació

No es poden començar les obres de rehabilitació abans de sol·licitar les ajudes. Només es poden iniciar aquelles obres que presentin un risc greu imminent, degudament acreditades amb una ordre d’execució vigent de l’ajuntament.

Com a requisit previ, cal sol·licitar a l’Administració un informe tècnic preceptiu, que en el cas dels edificis és el test de l’edifici o TEDI, i en el cas de les vivendes és l’informe intern d’idoneïtat o III. Aquest informe va a càrrec de l’Administració

Un cop obtingut l’informe tècnic, ja es poden sol·licitar les ajudes, sempre que s’hagi publicat la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

En el cas d’obres de rehabilitació d’interior de vivendes per a ús propi, existeix el requisit del límit d’ingressos de la unitat familiar (3,5 cops el IPREM)

Si voleu ampliar la informació sobre els diferents tipus d’ajudes podeu consultar l’apartat “links” o posar-vos en contacte amb nosaltres:

 

Contacte:

   info@singularprojects.cat

   717 716 901


 


 info.singularprojects