Saltar al contenido

Informe d’Avaluació de l’Edifici_IAE


                                                         ITE                                              ACC                                              CEE

Informe d’Avaluació dels Edificis = Inspecció Tècnica dels Edificis + Accessibilitat + Certificat d’Eficiència Energètica

Què és l’ Informe d’Avaluació dels Edificis (IAE)?
Document que substitueix i completa les Inspeccions tècniques ITE afegint informació referent a l’accessibilitat i a l’eficiència energètica amb el següent contingut:
a) L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici (ITE)
b) L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització de l’edifici, d’acord amb la normativa vigent, indicant si l’edifici és susceptible o no de realitzar els ajustos raonables per satisfer-les.
c) La certificació energètica de l’edifici (CEE)
Per evitar duplicitats entre l’informe i la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), l’informe resultant de la ITE s’integrarà com a part de l’IAE. Si amb la ITE ja es permet avaluar els apartats a) i b), es podrà complementar amb la certificació energètica (CEE), i tindrà els mateixos efectes que l’Informed’Avaluació (IAE).

És obligatori l’IAE?
És obligatori l’IAE per a edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu amb una antiguitat superior a 50 anys, en el termini màxim de 5 anys, a comptar des de la data en que assoleixin dita antiguitat, tret que ja comptin amb una ITE realitzada de conformitat a la seva normativa aplicable i amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquesta llei (Real Decret 233/2013 de 5 d’abril del 2013). En aquest últim cas, s’exigirà l’Informe d’Avaluació quan correspongui la seva primera revisió d’acord amb aquella normativa, sempre que la mateixa no superi el termini de deu anys, a comptar des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.
També es obligatori l’IAE per als edificis que es vulguin acollir a ajudes públiques estatals amb l’objectiu de fer obres de conservació, accessibilitat o eficiència energètica, amb anterioritat a la formalització de la petició de la corresponent ajuda.

Cal renorvar l’IAE?
Sí, cada 10 anys a no ser que una Comunitat Autònoma o Ajuntament tingui establerta una periodicitat menor

 

Contacte:

   info@singularprojects.cat

   717 716 901